Politika kvalitete

Polazeći od prihvaćenog stava da uspješno poslovanje, razvoj, zadovoljstvo korisnika usluga kao i zadovoljstvo radnika te stupanj zaštite okoliša ovise o stupnju kvalitete i sigurnosti Zračne luke Zadar d.o.o., donosim sljedeću

POLITIKU KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Politikom kvalitete i zaštite okoliša Zračna luka Zadar d.o.o. osigurava u svim segmentima poslovanja sektora prihvata i otpreme, razinu kvalitete usluge i sigurnosti, uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš koja je u skladu sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015 i prema važećoj zakonskoj regulativi te zahtjevima zainteresiranih strana.

Kvaliteta usluga prihvata i otpreme zrakoplova i putnika, odnosno općenito poslovanja Zračne luke Zadar d.o.o. je primarni cilj Društva koji ovisi o ocjeni korisnika naših usluga. Iz toga razloga je mjerilo kvalitete naših usluga upravo ocjena naših korisnika. Primjenom metoda analiziranja zadovoljstva naših korisnika, pratimo djelovanje sustava upravljanja kvalitetom, sa svrhom trajnog poboljšanja temeljenog na procesnom pristupu te prepoznavanju i obradi rizika sukladno normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Profesionalno smo i ekološki svjesno Društvo koje kontinuirano preispituje utjecaj procesa i postupaka na okoliš. Nastojimo pružiti usluge našim korisnicima uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš. Pri odabiru tehnologija koje primjenjujemo sagledavamo potencijalne učinke na okoliš te se odlučujemo za one tehnologije koje proizvode manje negativnih utjecaja na okoliš. Odgovorno gospodarimo prirodnim resursima poštujući pritom sve zakonske propise, sprječavamo onečišćenje okoliša kada na njega možemo utjecati, štiteći pritom zdravlje i sigurnost, kako korisnika usluga, tako i naših radnika.

Uprava tvrtke će stalno i odgovorno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja u skladu sa svim važećim propisima i zahtjevima zainteresiranih strana. U tu svrhu uprava će osiguravati potrebne resurse što prije svega podrazumijeva potrebnu izobrazbu radnika i tehnološku opremljenost.

Uprava će jednom godišnje donositi ciljeve kvalitete i zaštite okoliša te nadzirati njihovo provođenje i usklađenost s politikom.

Ciljevi kvalitete i zaštite okoliša su razrađeni po razinama rukovođenja pa s tim u skladu Uprava i radnici sustavno i cjelovito provode ovu Politiku.

Politika kvalitete i zaštite okoliša se javno obznanjuje te je dostupna svim zainteresiranim stranama Zračne luke Zadar u cilju zadovoljenja njihovih potreba i razvijanja partnerskog odnosa.

Direktor
Josip Klišmanić, dipl.oec.BV 9001-22000